Indkøb af eksterne læringstilbud

Her kan du læse om, hvilke muligheder du eller din virksomhed har for at få jeres læringsforløb i betragtning til Åben Skoles indkøbsrunder.

Vi ændrer i ansøgningsrunderne frem mod 2025

Fremadrettet vil Åben Skole kun have én ansøgningsrunde for hver af de forskellige puljer. Her kan man søge om midler, som dækker et skoleår af gangen.

I vores nuværende procedure er der to runder, hvor man både kan søge for et kalenderår og for et skoleår. Det stopper vi således med at have.

For at lave denne overgang, vil vi indkøbe forløb i 2024, som dækker 1½ år, hvilket vil sige hele 2024 og det første halvår af 2025.

Vi vælger at ændre i proceduren, da vi oplever, at flere leverandører finder det forvirrende, at der er flere frister med kontrakter i forskellige varighed. Derudover behandler vi mange af de samme ansøgninger igen i den anden ansøgningsrunde, og det er en stor administrativ opgave for både leverandører og Åben Skole at skulle igennem det.

Vi håber, I er forståelige over for ændringerne.

Åben Skole har forskellige puljer, som du kan søge finansiering af tilbud eller forløb fra. Nedenfor ses de forskellige puljer, samt procedure for hvordan og hvornår du kan søges dem.

Du kan som leverandør ansøge om midler fra denne pulje hvis:

 • Læringsforløbet er henvendt til elever fra 0-10.klasse
 • Læringsforløbet foregår i skoletiden
 • Hvis du som udbyder varetager undervisningen i læringsforløbet

Københavns Kommune indkøber ikke læringsforløb, som:

 • Foregår uden for skoletiden
 • Er henvendt ungdomsuddannelserne
 • Er til dagtilbud (se her vores portal www.aabendagtilbud.kk.dk)
 • Er til klubber eller ungeværk Er til dagtilbud (se her vores portal www.aabenfritid.kk.dk)

Åben Skole står sammen med andre relevante fagligheder for kvalificering og indkøb af eksterne læringsforløb i Københavns Kommune. Åben Skoles indkøb finansieres af midler, som er politisk vedtaget i Københavns Kommunes borgerrepræsentation. Midlerne kan være målrettet specifikke fagligheder, så der kan være forskellige retningslinjer for indkøb af læringsforløb i de forskellige puljer. Du kan læse om hver af de nuværende puljer ved at klikke på folde-ud-menuerne herunder.

Åben Skole foretager årligt indkøb af læringsforløb i form af små udbudsrunder, hvor leverandører indsender beskrivelser af et eller flere læringsforløb til at komme i betragtning for indkøb af Åben Skole. Hvis forløbet vurderes til at være i overensstemmelse med den ansøgte pulje, skolernes behov samt den almindelige prissætning af læringsforløb, kan der indgås en aftale om læringsforløbet.

Har du eller din virksomhed et læringsforløb, som kunne være interessant for Åben Skole, vil vi derfor meget gerne høre fra dig! Vi giver gerne råd og vejledning til at udvikle læringsforløb af høj kvalitet. Har du ikke tidligere været leverandør af læringsforløb til kommunen, anbefaler vi, at du skriver til os på aabenskoleportalen@buf.kk.dk, så kan vi tage en snak om muligheden for indkøb af jeres forløb.

Oversigt over Åben Skoles puljer:

Vis alle

Åben Skole – Eksterne Læringsforløb (Classic forløb)

Åben Skole indkøber læringsforløb til skoler i Københavns Kommune fra en bred vifte af samarbejdspartnere eksempelvis institutioner, museer, teatre og fagpersoner. Forløbene kan være kortvarige (en eller flere undervisningslektioner), eller langevarige (strække sig over et par dage).

Puljen er varige midler og den samlede puljesum for 2024 er 2.135.536 kroner.

Puljen indgår som en effektivisering i Budget 2025, og bliver sandsynligvis ikke videreført.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Da puljen sandsynligvis ophører, kan du ikke søge den længere.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

En varieret og inspirerende skole for alle

Puljens målgruppe er primært udskolingen og skal understøtte skolens arbejde med karrierelæring og uddannelsesparathed med udgangspunkt i praksis- og virkelighedsnære udfordringer. 

Puljen løber fra 2022-2025 og har årligt 1,1 millioner at indkøbe forløb for. 

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. Da puljen udløber i 2025, vil der umiddelbart ikke kommer flere runder.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Da puljen udløber ved udgangen af 2025, kommer det lige nu ikke en ansøgningsrunde mere.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Mere Musik i Skolen

Indsatsen 'Mere Musik i Skolen' skal sikre at børn og unge i Københavns Kommune møder et musiktilbud gennem et undervisningsforløb eller koncert, som gennemføres i skoletiden.

Musiktilbuddene skal understøtte både den obligatoriske og valgfrie musikundervisning på skolerne.

Puljen giver tilskud til musikudbydere der kan byde ind med relevante musiktilbud til indsatsen ’Mere Musik i Skolen’. 

Puljen løber fra 2024-2027 og har årligt 1.279.521 kroner at indkøbe forløb for. 

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. Næste frist er i starten af 2025.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Der kan først søges igen i 2025.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Medborgerskabspuljen - Forebyggelse af ekstremisme

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at indkøbe forløb til Åben Skole, der på sigt skal bidrage til at forebygge social kontrol og ekstremisme gennem en tidlig indsats i skolerne.

Formålet med de enkelte forløb er ikke direkte at modvirke ekstremisme, men derimod tidligt i livet at øge elevers generelle modstandskraft og kompetencer til at udøve medborgerskab, kritisk tænkning og at indgå i positive fællesskaber.

Der ønskes forløb til primært udskolingen, men også mellemtrin, der fokuserer på et eller flere af temaer:

Medborgerskab: Øge elevernes forståelse af demokratiske værdier som ret, pligt og medbestemmelse samt demokratiske handlemuligheder. Herunder bidrage til at styrke elevernes forståelse af deres rettigheder og muligheder, så de er i stand til at stå imod social kontrol.

Kritisk tænkning blandt andet i forhold til online propaganda: Styrke elevernes kritiske tænkning og øge deres digitale dannelse i forhold til blandt andet opmærksomhed på online propaganda, manipulation, fjendebilleder og hadtale.

Fællesskaber: Styrke elevernes forståelse af positive/negative gruppedynamikker, forebyggelse af sårbarhed, ensomhed og isolation samt drøftelser af, hvordan fællesskaber kan rumme uenighed og forskellighed.

Puljen løber fra 2024-2027 og har årligt 757.810 kroner at indkøbe forløb for. 

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. Næste frist er i starten af 2025.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Der kan først søges igen i 2025.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Bedre seksualundervisning i folkeskolen

Puljen for bedre seksualundervisning i folkeskolen løber i 2022-2025 og skal styrke seksualundervisningen i folkeskolen ved at sikre at eleverne og lærerne får tidssvarende og relevant viden om sex, seksualitet, køn, grænser, normer, seksuelle rettigheder med mere.

Tilbuddet skal være målrettet elever i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og indeholde inspiration til, hvordan elever og lærere kan arbejde med emnerne i en opdateret seksualundervisningen anno 2024, som en integreret del af de obligatoriske fag.

Puljen er på cirka 900.000 årligt.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. 

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Vi modtager ikke ansøgninger i øjeblikket.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Elevindflydelse og demokrati

Puljen har blandt andet fokus på demokrati, ungdomspolitik og elevinvolvering og forløb kan for eksempel have fokus på at styrke skolernes elevråd, så deres position, synlighed og indsatser for øget elevinddragelse og elevindflydelse styrkes.

Indsatsen arbejder også med medborgerskab, aktivisme og aktivismes betydning i demokratiet, så eleverne får kendskab til ungdomspolitiske organisationer, deres værdigrundlag og hvordan de giver mulighed for at blive en aktiv medborger i samfundet.

Puljen skal dermed give eleverne redskaber og viden om, hvordan de selv eller gennem fællesskaber og ungdomspolitiske organisationer kan gøre deres stemme hørt, tage del i samfundsdebatten og påvirke udviklingen i deres lokalområde eller på deres skole.

Puljen er ikke nødvendigvis henvendt direkte til elevrådet, og kan derfor også ramme bredt til klasser eller hele skolen.

Puljen er varige midler og den samlede puljesum er 660.000 kroner årligt. 

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. Næste frist er i starten af 2025.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Der kan først søges igen i 2025.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Digital Dannelse

Københavns Kommune vil gerne sikre en bred vifte af tilbud til de Københavnske skoler, som kan styrke og kvalificere dialogen i skolen om digital dannelse fra indskoling til udskoling.

Puljen skal sikre skolernes muligheder for at have en tidssvarende dialog med børn og unge i skolerne om blandt andet grænser, fællesskab, etik og sikkerhed i det digitale univers.

Formålet er at støtte undervisning og læring inden for digital dannelse. Målet er at give elever mulighed for at udvikle kompetencer og viden om digital teknologi, medier og online adfærd på en ansvarlig og bevidst måde.

Digital dannelse kan blandt andet være at udvikle evner og viden til at navigere, bruge og forstå digitale teknologier og medier på en reflekteret og etisk forsvarlig måde.

Dette inkluderer for eksempel forståelse af privatliv, databeskyttelse, digital sikkerhed, kildekritik, medieforståelse, digitale rettigheder og ansvarlig online adfærd på sociale medier.

Puljen er i øjeblikket for 2023 og 2024.

Der er cirka 260.000 kroner til 2023 og cirka 200.000 kroner for 2024.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet.

Praktisk om ansøgningsprocessen

I vurdering af ansøgningen, lægger vi vægt på, at der på tværs af leverandører sikres et bredt tilbud af forløb inden for digital dannelse.

Ansøgningerne udvælges med udgangspunkt i en faglig vurdering, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan søger du

Da puljen ikke fortsætter i øjeblikket, vil det ikke være muligt at søge igen.

Send én ansøgning per type af undervisningsforløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Klima- og samfundsbevisthedspuljen

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. Næste frist er i starten af 2025.

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Puljen løber fra 2024-2027 og har årligt 2.331.741 kroner at indkøbe forløb for. 

Sådan søger du

Der kan først søges igen i 2025.

Send én ansøgning per type af undervisningsforløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Turboforløb

Et Turboforløb er et længerevarende læringsforløb, som giver mulighed for, at en udvalgt gruppe elever kan fordybe sig i et fagområde.

Vi har ikke nogle specifikke retningslinjer, hvad angår længde, men en god tommelfingerregel er, at forløbet som minimum sammenlagt skal vare 18 timer.

En udvalgt gruppe kan være et hold, en særligt sammensat gruppe, en klasse eller en årgang. Turboforløbene kan I både målrette elever, der har brug for ekstra støtte, og elever der har brug ekstra udfordringer.

I et Turboforløb samarbejder skolen med en valgfri ekstern leverandør om at tilrettelægge et læringsforløb, der er tilpasset målgruppens faglige niveau og undervisning.

Finansiering: Åben Skole finansierer i alt DKK 50.000 til et Turboforløb, som deles mellem skole og partner med DKK 25.000 til hver. Midlerne kan eksempelvis anvendes til ekstra lærertimer, materialer, løn til ekstern underviser med mere.

Forløbet finder sted i skoleåret 24/25.

Puljen er varige midler har årligt 2.641.000 kroner at indkøbe forløb for. 

Puljen indgår som en effektivisering i Budget 2025, og bliver sandsynligvis ikke videreført.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge midler til 2024/25 er overskredet. 

Praktisk om ansøgningsprocessen

Ansøgningerne udvælges med relevante fagligheder, der vil kvalificere forløb, og vi vender tilbage med svar på ansøgninger hurtigst muligt efter fristens udløb.

Husk at et afslag ikke er permanent, I må derfor gerne søge igen eller andre puljer.

Sådan ansøger du

Da puljen sandysnligvis ophører, kan du ikke søge denne længere.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Samarbejdspuljen – Læringsforløb igennem folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen. Puljen giver tilskud til samarbejde mellem skole og forening på 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2x45 minutter).

Der er afsat 1,1 mio. kr. i puljen i 2022 og 2023.

Der er afsat 1,34 mio. kr. i puljen i 2024 og 2025.

Ansøgningsprocedure

På grund af ekstraordinær stor søgning på Samarbejdspuljen i 2023 blev puljen allerede tømt i februar. Derfor er der fra 2024 foretaget justeringer af retningslinjerne, som har til hensigt at sikre, at midlerne kan fordeles mere jævnt ud hen over året. 

Justeringerne omfatter:

 • Lofter for hvor meget hver forening kan modtage: Højst 25.000 kr. pr. ansøgning og højst 100.000 kr. pr. forening om året
 • Et forløb må højst strække sig over otte undervisningsgange pr. klasse
 • Fire årlige ansøgningsrunder, hvor det sikres, at midlerne fordeles bredt ud til skoler, KKFO’er og foreninger
 • Der uddeles højst 60 % af puljen ved 1. og 2. kvartal, mens de øvrige 40% reserveres til 3. og 4. kvartal.

De fire årlige ansøgningsfrister til Samarbejdspuljen er:

1. kvartal: d. 17. januar 2024
2. kvartal: 13. marts 2024
3. kvartal: 12. juni 2024
4. kvartal: 11. september 2024

Der gives svar på ansøgning cirka 14 dage efter ansøgningsfrist. Der kan kun søges om støtte til forløb, der starter i det forestående kvartal. Forløbene må gerne fortsætte ind i det næstkommende kvartal. Dog skal forløb, der starter i 4. kvartal, også afsluttes i indeværende kalenderår (2024).

Se de justerede retningslinjer og find skabelonen til samarbejdsaftalen/ansøgningen nedenfor.