Artikel

Indhold i temaforløb om digital dannelse til 8.-9. klassetrin

Her kan du læse mere om indholdet i temalæringsforløbet om digital dannelse til 8.-9. klassetrin.

Du kan se en oversigt over temaforløbets omfang her.

 

Køn, krop og seksualitet online/offline

Udbyder: Sex & Samfund

Forløb:

Del 1: Klassens lærer underviser i 1–2 moduler med et forberedelsesmateriale fra Sex & Samfund

Del 2: En underviser fra Sex & Samfunds Ung til Yngre underviserkorps underviser klassen i to klokketimer (klassens lærer er IKKE til stede, men skal være til rådighed)

Del 3: Klassens lærer underviser i 1–2 moduler med et efterbehandlingsmateriale fra Sex & Samfund

Indhold: Denne undervisning omhandler normer og idealer og de seksuelle rettigheder online/offline. Undervisningens formål er at udvikle og styrke elevernes forståelse af normer og idealer for køn, krop og seksualitet, samt påvirkningen af det samfund man lever i, således at elevens handlemuligheder styrkes i forhold til eget liv. Desuden skal eleverne opnå indsigt i de seksuelle rettigheder, som tager udgangspunkt i FN’s menneskerettigheder, relateret til køn, krop og seksualitet, samt de særlige udfordringer relateret til rettighederne, og hvad der kan bidrage til at fremme overholdelsen af rettighederne, således at eleverne kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for dem selv og andre.

Informationskompetence

Formålet med dette forløb er at gøre eleverne i stand til at lave fokuserede og effektive søgninger samt kritisk at kunne vurdere deres søgeresultater

Udbyder: Københavns Hovedbibliotek

Forløb: Afvikles inden for to uger:

Del 1: Undervisere fra Hovedbiblioteket besøger klassen i ét modul

Del 2: Klassen tager på Hovedbiblioteket i ét modul

Indhold: Der undervises i søgeteknikker og kildekritik. Forløbets første del er en generel introduktion til informationssøgning på nettet, herunder det digitale bibliotek samt smart brug af Google. Hvor kan jeg søge information? Hvordan kan jeg tilrettelægge min søgning? - tips og tricks! Hvordan vurderer jeg mine søgeresultater og sorterer dem i forhold til det, jeg skal bruge dem til? Forløbets anden del introducerer til folkebibliotekets faciliteter og muligheder og byder på udfordringer ift. at søge og fremfinde fysiske materialer.

Digital borger – ung finder vej

Hvad er meningen med digitaliseringen af det offentlige, og hvad betyder det for dig som ung borger i Københavns Kommune? Dette forløb har til formål at styrke eleverne i deres brug af de offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger, som de er forpligtet til at bruge, når de er fyldt 15, og at styrke elevernes forudsætninger for selvstændigt at kunne interagere og navigere med institutioner og myndigheder i det offentlige Danmark.

Udbyder: Københavns Borgerservice

Forløb:

En konsulent fra Borgerservice besøger klassen i ét modul (2 x 45 min)

Læreren vil efterfølgende kunne uddybe / videreføre forløbet med støtte i undervisningsmaterialet, som i øvrigt også vil kunne benyttes af lærere på egen hånd.

Indhold: Forløbet taler direkte ind i unge borgeres virkelighed og introducerer digital post / eBoks, Nem-id, Borger.dk, SKAT/unge samt Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk Forløbet veksler mellem introduktioner, debatter og opgaver En række små film præsenterer dilemmaer, som udfordrer de unges færdigheder ift. at finde løsninger og handlemuligheder i det offentlige, digitale Danmark.

Se materialet som undervisningen tager udgangspunkt i her.

Sociale medier og digital dannelse

Dette forløb svarer til ovenstående, men er rettet mod udskolingen og har en anden udbyder

Udbyder: Rasmus Poulsen (cand. it, pædagog og SSP-medarbejder, Frederiksberg Kommune)

Forløb: Afvikles inden for en 3-ugers periode:

Del 1: Rasmus Poulsen laver oplæg i klassen i 1 modul (2 x 45 min)

Del 2: Læreren arbejder videre med det forløb og de materialer, som RP efterlader Estimeret arbejdstid på egen hånd: ca. tre moduler.

Del 3: Rasmus kommer tilbage til klassen og laver opsamling / afrunding i 1 modul

Indhold: Dette forløb sætter fokus på børn og unges rettigheder og trivsel på nettet og sociale medier. Formålet er at udvikle og styrke de kompetencer, der gør de unge i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det, de oplever og fortager sig på nettet. Forløbet berører de dilemmaer, som relationer på sociale medier kan skabe hos børn og unge, eksempelvis deling af billeder, personlige grænser, selviscenesættelse samt mobning, konflikter og chikane.

Valgfri:MasterClass – multimodale kompetencer

”Digital dannelse handler grundlæggende om at kunne bruge medier til at ytre sig og tage del i en demokratisk dialog. Filmen er særegen ved at have et såkaldt multimodalt sprog, som integrerer både lyd, billede og tekst. Det er det sprog, den digitale dannelse hviler på i dag. Når eleverne bruger filmmediet i undervisningen, udvider de deres udtryksregister” Prof. Kirsten Drotner.

Særligt interesserede lærere/klasser i udskolingen har mulighed for at tilvælge det, vi har kaldt ’MasterClass – multimodale kompetencer’, hvor eleverne får mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem et længevarende, produktivt, video-baseret forløb.

Forløb

 1.  Indledende workshop med alle lærere, der er tilmeldt MasterClass (6 timer) Indhold: det mediepædagogiske håndværk samt intro til brug af de web-resurser, der er udviklet til forløbet (eksempler, tips & tricks, øvelser, oversigter …) Underviser: pæd. konsulent Torben Bichel Nielsen, Fagligt Center Afholdes 15. sept. 2017, kl. 9 - 15 for lærere, der afvikler temalæringsforløbet i efterårssemesteret; Afholdes 26. jan. 2018, kl. 9 - 15 for lærere, der afvikler i forårssemesteret 2018 Kursussted meddeles senere.
 2. Klassens lærere samt Torben Bichel afvikler forløbet med eleverne over 5 skoledage med støtte i de tilhørende web-resourser. Torben Bichel er med i klassen i halvdelen af tiden – efter aftale. Afvikles på og omkring skolen Dagene skal ikke nødvendigvis ligge i træk, men dog i et ret tæt forløb.

Forudsætninger

 • Skolen dækker selv vikarudgift ifm. lærerworkshop
 • Minimum to lærere/pædagoger omkring klassen deltager; én af disse kan med fordel være vejleder i PLC
 • Lærerworkshoppen betragtes som et bidrag til lokal kompetenceopbygning ift. fremover at kunne understøtte udviklingen af elevernes multimodale kompetencer; derfor forpligter skolen sig til – i forbindelse med forløbet - at etablere en organisatorisk forankring af de nye kompetencer og af produktionsudstyr. Formålet er at sikre at den kompetencetilvækst, som forløbet vil generere, fremover vil kunne udnyttes i dagligdagen. Fagligt Center vil kunne benyttes som sparringspartner.
 • Der arbejdes på iOS-udstyr (telefoner eller iPads) – skolens eller elevernes. Forvaltningen stiller supplerende iPads til rådighed, således at 2-3 elever kan råde over en iPad under øvelsesaktiviteterne. Der redigeres i iMovie på skolens iPads.
 • Skolen forpligter sig til at stille minimum 5 iPads til rådighed i forløbsperioden. De skal være opdateret, opladet, renset for gamle optagelser og have installeret iMovie

Indhold i lærerworkshop

 • Formiddag: generel intro til filmsprog, håndværk og videodidaktik; herunder: ’video i skolen – genrer, sværhedsgrader og progression’, samt de tilhørende web-resurser. Form: Oplæg, eksempler, øvelser og responser
 • Eftermiddag: Fokus på hvert af de tre specifikke tilbud

Vælg mellem følgende tre tilbud til forløbet med klassen:

 

Lær filmsprog

Et intensivt forløb, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig i levende billeder, så de kan bruge det i faglige sammenhænge / projekter – og i deres liv.

Indhold: Filmsprog, filmgenrer og filmhåndværk: Hvad er nemt og hvad er svært og hvorfor det? 10 gyldne kameraregler Intro og smagsprøver på en række video/film-genrer, som giver god mening i forskellige skolesammenhænge, og som det er relativt nemt at få gode resultater med. Desuden bruger vi tid på det, som er den sværeste disciplin, nemlig den filmisk klippede film. Masser af tips & tricks, eksempler, øvelser og responser.

Det er hensigtsmæssigt (men ikke en forudsætning) at forløbet kobles på et fagligt forløb i dansk, som klassen alligevel gennemfører. Det kunne være:

 • Lyrik-forløb à skyd et digt eller lav en lyrisk montage fra et sted, et miljø, en årstid
 • Dramatik / fiktion / novelle à Filmatiser en scene fra en bog, et ordsprog eller en vits
 • Reklame / kampagne à lav en reklamefilm, en OBS-video, en trailer eller en kampagnefilm
 • Oplysning / dokumentation / reportage à lav en film, som fortæller, hvordan noget foregår

TV-journalistik

Intensivt forløb, som gør eleverne i stand til at udtrykke sig i levende billeder, så de kan bruge det i fremtidige faglige sammenhænge / projekter – særligt fokus på journalistik metode (i skoleversion)

Indhold: Journalistens metode og arbejdsform OG det tilhørende filmhåndværk foran og bagved kameraet. Udover grundlæggende færdigheder ifm. optagelse og redigering har forløbet fokus på den gode historie, vinkling og interview. Eleverne arbejder desuden med voice-over og anvendelsen af dækbilleder.

 • Brug evt. dette forløb som en overbygning til et fagligt forløb, som klassen alligevel gennemfører, med henblik på at formidle det til en målgruppe;
 • Brug det til at kvalificere projektopgaven, eller
 • Brug det som et alment kompetenceløft ift. at kunne ’angribe’, bearbejde og formidle et fagligt stof ved hjælp af den journalistiske værktøjskasse.

BogTrailere

Alle kender filmtraileren som genre, men bogtraileren…?? Jamen, det er faktisk helt det samme, blot for en bog, nemlig en appetizer - en opfordring til at læse den. Indhold: Forløbet introducerer - som de forrige to tilbud - til filmsproget og videohåndværket generelt, men fokuserer herefter på denne særlige genre, der, ligesom musikvideoen, ikke er underlagt en række stramme filmkonventioner og derfor i høj grad appellerer til personlige, æstetiske og eksperimenterende udfoldelser.

Eleverne producerer en trailer til en ungdomsbog. Alle skal derfor have valgt og læst en bog, som de vil arbejde med, og som de har i frisk erindring. Klassen kan arbejde med én fælles læst bog eller med individuelle valg. Dyrk aktiviteten i forbindelse med litteraturarbejdet, smæk en qr-kode bag på den fysiske bog i PLC-samlingen, og etabler hermed en autentisk ung-til-ung kommunikationssituation, som giver appetit på litteraturlæsning og udvikler filmsproget.